RODO i Polityka prywatności

 
Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem z usług oraz strony internetowej w świetle zgodności z odpowiednimi aktami prawnymi, w tym z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych zwanym dalej „RODO” oraz z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000).
 
Administrator

1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez osoby fizyczne (zwane dalej Użytkownikami) w związku z rzeczywistym lub potencjalnym korzystaniem przez nie z usług – Usługi Transportowe Małgorzata Panasiuk z siedzibą w Zamościu a także przeglądu strony internetowej www.saratransbus.pl.
2. Administratorem danych osobowych jest Małgorzata Panasiuk prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Usługi Transportowe Małgorzata Panasiuk z/s w Zamościu, NIP: 922211452
3. Zgodnie z przepisami RODO, właściciel serwisu jest również Administratorem Danych Osobowych użytkowników serwisu.
4. Adres kontaktowy poczty elektronicznej Administratora: saratransbus@op.pl
5. Administrator pozyskuje informacje podane przez Użytkownika, przy czym pozyskiwanie tych danych następuje w poniżej podanych formach:
a) poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach kontaktowych informacje,
b) poprzez korespondencję elektroniczną, pocztową, telefoniczną lub osobistą,
c) na serwisach transakcyjnych kojarzących i obsługujących zlecenia transportowe,
d) poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. ciasteczka).

6. Złożenie zapytania przez Użytkownika wiąże się z przetwarzaniem jego danych osobowych. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu przyjęcia i obsługi zamówienia, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości zawarcia umowy i jej realizacji lub brakiem możliwości udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie. Podanie pozostałych danych jest fakultatywne.

7. Administrator może gromadzić informacje o parametrach połączenia (m.in. oznaczenie czasu, adres IP).

8. Administrator przetwarza następujące dane osobowe Użytkowników: Imię i nazwisko, Adres e-mail, Numer telefonu, Treść wiadomości.

9. Serwis wykorzystuje dane osobowe w następujących celach:
a) Prezentacja oferty lub informacji.

 

Udostępnienie danych

 

1. Dane osobowe pozyskane przez Administratora podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym na zasadach określonych przepisami niniejszego punktu.
2. Dane podane przez Użytkowników mogą stanowić zbiór potencjalnych klientów, do danych przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również prawo do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie.
3. Z zastrzeżeniem pkt. 4, dane nie są udostępniane podmiotom trzecim, inaczej niż za zgodą Użytkownika, wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych i zgodnie z celem na który Użytkownik wyraził zgodę.
4. Dane podane w formularzach mogą być przekazane:
a) podmiotom technicznie realizującym niektóre usługi –
w szczególności dotyczy to przekazywania informacji
o posiadaczu rejestrowanej domeny do podmiotów będących operatorami domen internetowych, serwisów obsługujących płatności lub też innych podmiotów, z którymi Administrator
w tym zakresie współpracuje,
b) w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza lub innego źródła kontaktu, np. w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego.
c) w wykonaniu obowiązku udzielania informacji zebranych przez Administratora upoważnionym organom na podstawie zgodnych
z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.

5. Okres przetwarzania danych przez Administratora zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. Co do zasady dane przetwarzane są przez czas świadczenia usługi lub realizowania zamówienia, do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora.
6. Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi, a po tym czasie jedynie w przypadku
i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.

 

Uprawnienia użytkowników serwisu dotyczące ich danych osobowych.

 1. Każda osoba, której dane osobowe są przetwarzane w związku
z działalnością prowadzoną przez Administratora może złożyć reklamację dotyczącą tego przetwarzania.
2. Każda osoba ma prawo:
a) do uzyskania od Administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeżeli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do następujących informacji:
– cele przetwarzania;
– o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, w szczególności o odbiorcach
w państwach trzecich lub organizacjach międzynarodowych;
– o prawie do żądania od Administratora sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych dotyczącego osoby, której dane dotyczą, oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;
– o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego;
– jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane od osoby, której dane dotyczą – wszelkie dostępne informacje o ich źródle;
– o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz istotne informacje o zasadach ich podejmowania, a także
o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą.

3. Zgodnie z art. 15 – 22 RODO każdemu użytkownikowi serwisu przysługują następujące prawa:

a) prawo dostępu do danych (art. 15 RODO)
Osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania od Administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeżeli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich. Zgodnie z art. 15 Administrator dostarczy osobie, której dane dotyczą, kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu;
b) prawo do sprostowania danych (art. 16 RODO)
Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe;
c) prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) (art. 17 RODO)
Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych,
a Administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności:
– dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
– osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie,
– osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania;
d) prawo do ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO)
Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania w następujących przypadkach:
– kiedy dane są nieprawidłowe – na czas do ich poprawy
a. Osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą,
b. Przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając
w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
e) prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO)
Osoba, której dane dotyczą, ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe jej dotyczące, które dostarczyła Administratorowi, oraz ma prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony Administratora, któremu dostarczono te dane osobowe. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania, by dane osobowe zostały przesłane przez Administratora bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe. Prawo, o którym w niniejszym punkcie, nie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych;
f) prawo do sprzeciwu (art. 21 RODO)

Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

4. W przypadku naruszenia powyższych uprawnień albo stwierdzenia przez użytkownika serwisu, że jego dane osobowe są przetwarzane przez Administratora niezgodnie z obowiązującym prawem, użytkownikowi serwisu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

Polityka plików cookies

1. Strona internetowa www.saratransbus.pl korzysta z plików cookies. Pliki cookies to niewielkie pliki tekstowe przechowywane
w urządzeniach końcowych użytkowników pozwalające prawidłowo wyświetlić zawartość oglądanej strony.
2. Strona internetowa www.saratransbus.pl nie zbiera automatycznie żadnych danych z wyjątkiem danych zawartych w plikach cookies podczas korzystania z witryny.
3. Użytkownicy mogą samodzielnie kontrolować sposób obsługi plików cookies za pomocą mechanizmów wbudowanych w używane oprogramowanie służące do przeglądania stron www.
4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
– dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych;
w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
– tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

5. W ramach strony stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: sesyjne (session cookies) oraz stałe (persistent cookies). Cookies sesyjne są plikami tymczasowymi, które przechowywane są
w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). Stałe pliki cookies przechowywane są
w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony
w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

6. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika.

7. Użytkownicy mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione
w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika.

Ochrona techniczna danych osobowych.

1. Administrator chroni dane osobowe użytkowników przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich, jak również zapewnia środki organizacyjne i prawne zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, mające na celu zagwarantowanie poufności danych osobowych Użytkowników oraz ich wykorzystanie w sposób uniemożliwiający dostęp do tych danych ze strony osób nieuprawnionych.
2. Administrator wdraża i stosuje odpowiednie rozwiązania techniczne mające na celu ochronę danych osobowych Użytkowników.
W szczególności stosuje zabezpieczenia techniczne
i informatyczne, oraz zabezpieczenia fizyczne.

Postanowienia końcowe

1. Niniejsza Polityka Prywatności obowiązuje od dnia 1 maja 2022r.
2. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki Prywatności z ważnej przyczyny, w szczególności w przypadku:
a) konieczności dostosowania Polityki Prywatności do przepisów prawa lub decyzji i orzeczeń sądów lub organów władzy publicznej;
b) zmiany funkcjonalności strony internetowej;
c) zmiany danych, w tym nazw, adresów, numerów identyfikacyjnych, zamieszczonych w Polityce Prywatności;
d) poprawy obsługi Użytkowników.

3. Zmieniona Polityka Prywatności zostaje umieszczona każdorazowo na stronie www.saratransbus.pl i jest wiążąca dla Użytkownika, który nie zrezygnuje z korzystania z usług – Usługi Transportowe Małgorzata Panasiuk lub nie cofnie zgody na przetwarzanie danych osobowych przed datą wejścia
w życie zmienionej Polityki Prywatności.
4. Zmiana Polityki Prywatności nie wpływa na przetwarzanie danych osobowych zrealizowane przed dokonaniem tej zmiany.

Scroll to Top