Regulamin

I. Postanowienia ogólne

Firma Usługi Transportowe Małgorzata Panasiuk z/s w Zamościu, NIP: 922211452 zwana w dalszej części regulaminu „Saratranbus” świadczy usługi w zakresie międzynarodowego przewozu osób, paczek, rzeczy, zwierząt na trasie Polska – Anglia – Polska.
Dokonanie rezerwacji w naszej firmie jest jednoznaczne z akceptacją warunków przedstawionych w niniejszym regulaminie.

 

II. Przewóz osób

Firma „Saratransbus” oferuje usługę przewozu od drzwi do dwrzi. Zabieramy każdego pasażera ze wskazanego adresu oraz pod wskazany adres dowozimy.
Z usług firmy może korzystać każdy kto posiada dowód osobisty bądź paszport.
Każdy pasażer może posiadać dwa bagaże o łącznej wadze nie przekraczającej 60kg oraz bagaż podręczny. Każdy dodatkowy nadbagaż podlega dopłacie, która ustalana jest z kierowcami.
W bagażu nie mogą znajdować sie: narkotyki, alkohol bez europejskich znaków akcyzy, wyroby tytoniowe bez europejskich znaków akcyzy oraz inne przedmioty zakazane europejskim prawem granicznym. W przypadku kontroli każdy pasażer ponosi odpowiedzialność za swoje bagaże.

Firma „Saratransbus” zastrzega sobie prawo do anulowania rezerwacji w przypadku gdy pasażer nie potwierdza dokonanej wcześniej rezerwacji.

Firma „Saratransbus” zastrzega sobie prawo do pozostawienia pasażera w przypadku gdy ten jest pod wpływem alkoholu bądź innych środków odurzających.

W busie obowiązuje zakaz spożywania alkoholu oraz innych środków odurzających.
Pasażer jest zobowiązany do stawienia się w umówionym wcześniej miejscu i o umówionej porze. (Każda rezerwacja jest potwierdzana dzień przed planowanym wyjazdem oraz w dzień wyjazdu, w przypadku braku możliwości skontaktowania się zastrzegamy sobie prawo do anulowania rezerwacji).
Firma „Saratransbus” nie ponosi odpowiedzialności za bagażę, które klient pozostawił po dostarczeniu do miejsca docelowego.
Każdy pasażer, który wyrządzi szkody w busie zobowiązany jest pokryć koszt naprawy, który wyceni kierowca lub ubezpieczyciel.
Pasażerowie zobowiązani są przestrzegać zasad jakie ustalone są w busie przez kierowców.
Pasażerowie zobowiązani są do zapinania pasów bezpieczeństwa w czasie podróży.

 

III. Przewóz paczek

Firma „Saratransbus” odbiera paczki z umówionego adresu oraz dostarcza paczki pod adres wskazany przez nadawcę.
Na każdej paczce nadawca powinien umieścić adres oraz numer kontaktowy odbiorcy.
Zabrania się umieszczania w paczkach:
a) Artykuły akcyzowe w tym alkohol, papierosy, tytoń itp.

b) Subststancje psychotropowe, leki, narkotyki, sterydy itp.
c) Rzeczy niebezpieczne lub mogące wyrządzić szkode osobom lub mieniu, w tym w szczególności: materiały łatwopalne, wybuchowe lub radioaktywne, substancje żrące lub cuchnące, broń, aumunicje.
d) Dzieła sztuki, antyki, kamienie i metale szlachetne w jakiejkolwiek postaci bądź formie, waluty, zbywalne papiery wartościowe, certyfikaty i jakiekolwiek i inne walory zbywalne.
Firma „Saratransbus” zastrzega sobie prawo do otworzenia paczki i sprawdzenia jej zawartości.
W przypadku gdy kierowca znajdzie przedmioty wymienione w 3 punkcie regulaminu przewozu paczek zastrzegamy prawo do skonfiskowania tych przedmiotów oraz rządania opłaty od nadawcy paczki w wysokości 5 krotnej ceny usługi przewozu paczki.

 

IV. Zwroty i reklamacje

Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów wskazanych poniżej.

Pasażer ma możliwość zmiany lub anulowania rezerwacji telefonicznie pod numerem PL +48 577 321 246 lub UK +44 7831640497  na następujących warunkach:

a) powyżej (lub równo) 72 godziny, dokonujemy potrącenia 10% wartości opłaty, pozostałą kwotę zwracamy;
b) powyżej (lub równo) 24 godzin dokonujemy potrącenia 25% wartości opłaty, pozostałą kwotę zwracamy;
c) poniżej 24 godzin dokonujemy potracenia 95% wartości opłaty, pozostałą kwotę zwracamy;
d) w przypadku niewykorzystania przez  pasażera rezerwacji  (niestawienia się pasażera w miejscu odjazdu w ustalonym terminie) firma „Saratransbus” może potrącić opłatę serwisową w wysokości 99%  wartości ceny pierwotnej rezerwacji.

e) W dniu dokonania rezerwacji i jednoczesnego anulowania rezerwacji tego samego dnia, dokonujemy potrącenia 10% wartości opłaty, pozostałą kwotę zwracamy.  Nie dotyczy to rezerwacji dokonywanych w dniu wyjazdu.

 

Reklamacje

1. Pasażer może składać skargi, reklamacje i wnioski w formie pisemnej na adres Usługi Transportowe Małgorzata Panasiuk
ul. Piłsudskiego, 19/6 22-400 Zamość
  listem poleconym, drogą elektroniczną na wskazany adres: saratransbus@op.pl lub za pośrednictwem formularza kontaktowego udostępnionego w serwisie nie później niż w ciągu 1 roku od zaistnienia zdarzenia będącego przedmiotem reklamacji (np. zrealizowania przewozu).
2. Reklamacja powinna zawierać:
a) imię, nazwisko oraz adres pasażera
b) uzasadnienie reklamacji
c) kwotę roszczenia (oddzielnie dla każdego dokumentu przewozowego);
d) numer rachunku bankowego lub adres właściwy do wypłaty odszkodowania lub innej należności
e) podpis uprawnionego lub podróżnego – w przypadku reklamacji wnoszonej w formie pisemnej.
3. Do reklamacji należy dołączyć potwierdzenie rezerwacji  lub jego kopię (skan).
4. W przypadku, gdy reklamacja nie zawiera elementów wskazanych w ust 2-3 powyżej, Przewoźnik wezwie składającego reklamację do uzupełnienia reklamacji w terminie 14 dni od otrzymania wezwania.
6. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania, następnie skarżący zostanie powiadomiony o jej rozpatrzeniu zgodnie z trybem jej wniesienia.
7. Warunki składania i szczegółowy tryb rozpatrywania reklamacji regulują przepisy Rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 24 lutego 2006 r. w sprawie ustalania stanu przesyłek oraz postępowania reklamacyjnego.

 

Regulamin wchodzi w życie z dniem 04 listopad 2022.

Scroll to Top